Систем каријерног вођења и саветовања у Србији успостављен је усвајањем Стратегије каријерног вођења 2010. године. Каријерно вођење и саветовање се постепено уводи и у област образовања. 

Усвајањем Стратегије развоја образовања 2012. године, коју прати усвајање нових закона о основном и средњем образовању као и измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања, појам каријерног вођења и саветовања регулисан је у оквиру образовног система Републике Србије.

Стратегија развоја образовања предвиђа да се до 2020. године развије и примени систем каријерног вођења и саветовања на свим нивоима образовања укључујући и образовање одраслих. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања доноси одредбу према којој у остваривању општих принципа образовања и васпитања, између осталог посебну пажњу треба посветити каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу. 

Закон о основном образовању, усвојен 2013. године, доноси одредбу према којој школа, у сарадњи са установама за професионалну оријентацију, помаже родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања. Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима у избору средње школе и занимања, школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем су саставу стручни сарадници и наставници. 

Закон о средњем образовању, такође донесен 2013. године, каријерно вођење и саветовање препознаје као део школског програма помоћу којег школа омогућава формирање зреле и личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело. 

Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у чијем су саставу стручни сарадници и наставници. Тим, у сарадњи са наставницима, реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада. 

Закон о образовању одраслих, последњи из сета образовних закона донесених 2013. године, као једну од активности у образовању одраслих, наводи каријерно вођење и саветовање пружањем стручне подршке одраслима за лични и професионални развој и запошљавање. Центар за каријерно вођење се наводи као једна од установа у којој се организују активности образовања одраслих. 

Каријерно вођење и саветовање на системском нивоу има за циљ повећање запошљивости у смислу повезивања области образовања са тржиштем рада. Усвајање поменутих образовних закона, као и одређеног броја прописа из области рада и запошљавања, који такође садрже комплементарне одредбе о каријерном вођењу, потврђује ову тенденцију. 

Увођењем појма каријерног вођења и саветовања у законску регулативу образовног система Републике Србије, препознат је значај ове области, што представља значајан корак у њеном даљем развоју и подршци напорима оних који активно раде на реализацији конкретних активности.

 

 

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6